MADInfo

Other languages – Slovak
MADInfo

Írta: Zsuzsa Dárdai

Význam slova MADI:- Mobilita, Abstrakcia, Dimenzia, Invencia. MADI je medzinárodné umelecké hnutie, ktorého manifest bol vyhlásený v roku 1946 v Buenos Aires na podnet dnes v Paríži žijúceho 89-ročného Carmela Ardena Quina.

„Kassák a MADI dnes” – otvorenie (slovak)

MADI sa formovalo pod vplyvom impresionizmu, kubizmu, fauvizmu, futurizmu, dadaizmu, surrealizmu a ruského suprematizmu i konštruktivizmu. MADI je nositeľom dedičstva týchto umeleckých hnutí a štýlov. Keď analyzujeme tieto umelecké hnutia, je zrejmé, že každé z nich sleduje určitú koncepciu: Fauvizmus sa prvý odtrhol od bezprostredného prírodného vnemu; kubizmus hľadal pevnú konštrukciu obrazu, rozložil obrazové motívy na geometrické obrazce ? trojuholníky, štvorce, kruhové výrezy; rýchlosť, dynamizmus, koncepcia pohybu sú vlastné futurizmu, dá sa povedať, že prvé mobilné diela vytvorili futuristi; dadaizmus, to je provokácia, negácia, ale aj absurdnosť, voľné básne, ktoré vytvorili základy pre surrealistický automatizmus snov; svet bez konkrétností prišiel s Malevičom a suprematizmom a viedol k rozvíjaniu konštruktivizmu. Samozrejme to všetko začínalo impresionizmom, ktorý znamenal koniec akademizmu a umenie otvoril do priestoru, priniesol do umenia duch slobody. To sú prekrásne fakty, no ani v jednom sa z nich nestretávame s problematikou polygonálnosti, mnohouholnosti.

Akoby predchodcovia túto skutočnosť nepoznali, resp. nechceli poznať, hoci tento výraz bol v matematike a v geometrii známym pojmom, a aj v umení sa občas objavil na povrchu štvorca ako kompozičný prvok. Prečo vlastne konštruktivisti resp. konkretisti lipli na využívaní pravého uhla, prečo sa pridržiavali štvorca a obdľžnika, ktorý ich uzatváral do rámca? Prečo si nezvolili trojuholník, päťuholník, sedemuholník ? ktoré sú schopné otvoriť sa smerom k nekonečnosti? Táto zmena dimenzie absentovala vo výtvarnom umení a to bolo dôvodom zrodu tvarov MADI: aby sa obraz, ktorý bol po stáročia uzevretý v rámcoch ? v pravouhlom tvare ? oslobodil.

„Kassák a MADI dnes” – otvorenie (madarsky/slovak)

Maliarsky objekt MADI v geometrickej forme je rovnováhou medzi plochou a priestorom. Dielo je súčasťou prostredia, prostredie je súčasťou diela. MADI je ?coplanalná? kooperácia s plochami, ktoré ? na rozdiel od plôch uzavretých do štvorca ? sa voľne pohybujú v priestore. Priestorová plastika MADI sa buduje z prázdnych priestorov, jeho charakteristikou je členitosť a mobilita. Umelecké dielo MADI je zároveň interaktívny objekt radosti, rozhýbe pohľad diváka, vzpruží jeho fantáziu, podnieti k hravosti.
Na maliarskych objektoch MADI a na priestorových plastikách ? okrem toho, že každý prvok sa vychyľuje a všetko so všetkým súvisí ? vytvorí sa čistá, živá geometria!

Významnou udalosťou činnosti MADI v Maďarsku bol Medzinárodný festival MADI v Gyôri v júni roku 1995. Pri tejto príležitosti zúčastnení umelci z rôznych častí sveta ponúkli svoje diela na založenie múzea so sídlom v Maďarsku. Túto kolekciu pozostávajúcu dnes už zo stopäťdesiatich diel obhospodaruje Medzinárodná nadácia MADI Múzeum. Táto zbierka ?Mobil MADI Múzeum? nemá dodnes stabilné sídlo, ale v rôznych mestách a v okolitých krajinách (Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko…) sa z nej priebežne organizujú výstavy. V rôznych častiach sveta sa usporiadavajú výstavy, konferencie, festivaly, otvárajú sa nové múzeá: v Maobeugebene a v Paríži, v Zaragoze a v Madride, v Miláne a v Neapole, v Budapešti a Győrí, v Bratislave a v ílových Zámkoch. Cieľom Medzinárodného umeleckého festivalu s názvom KASSÁK a MADI dnes, ktorý sa usporiada pri príležitosti 115. výročia narodenia Lajosa Kassáka, je vybudovanie a rozšírenie umeleckých kontaktov so susednými krajinami. Výsledkom tejto spolupráce je zapojenie umelcov zo zainteresovaných krajín do hnutia MADI, prezentácia ich tvorby na spoločných výstavách a reprezentácia týchto krajín v zbierkach Mobil MADI Múzea.