Pohyb je prejavom života

Other languages – Slovak
Pohyb je prejavom života

Írta: Viktor Hulík

Nikdy som nemal rád veci nemenné, statické.

Už od detstva som bol fascinovaný prírodou, jej premenami, variáciami, rôznorodosťou tvarov, farieb, foriem, množstvom prekvapujúcich spojitostí, vzťahov, súvislostí, všadeprítomnosťou pohybu.

Pohyb je prejavom života.

Viktor HULÍK (SK)

Je len samozrejmé, že reflexia pohybu si našla, lepšie povedané – zákonite si musela nájsť svoje miesto aj v umení.

Kedy vzniklo prvé pohyblivé či hýbajúce sa výtvarné dielo?

László Moholy-Nagy za prvú umeleckú aplikáciu pohybu pokladal grécke vodné hodiny a potom stredoveké automaty, orloje s hýbajúcimi sa figúrami odmeriavajúcimi čas na priečeliach radníc.

Neskôr, ako umelecká kategória našiel pohyb svoj odraz v estetike impresionizmu i ranných avangárd kubizmu, dadaizmu, futurizmu či konštruktivizmu – v roku 1913 Marcel Duchamp ?roztáča? svojim Bicyklovým kolesom objav ready-mades, Umberto Boccioni statickými výtvarnými prostriedkami stvárňuje dynamický pohyb, k ďalším, ktorí do svojho umeleckého snaženia programovo zapojili reálny pohyb patria tiež M. Ray, V. J. Tatlin, O. Schlemmer ako aj L. Moholy-Nagy so svojim programom luminodynamickej plastiky.

Pohyb ako výrazový princíp vniká do výtvarného umenia cez revolúciu videnia a formuláciu tvaru, ako sprievodný jav opúšťania haptickej i optickej závislosti na zobrazovanom predmete.

Podľa dejín moderného umenia s prvým pohyblivým objektom prišiel Naum Gabo ? spoluzakladateľ konštruktivizmu, keď v roku 1920 zapojil do svojho diela elektrický motorček. Spolu s bratom A. Pevsnerom vydali v rovnakom roku Realistický manifest ? ktorým ako prví nastolili problém kinetických rytmov ? nového časopriestorového fenoménu, búrajúceho statické predstavy o umení.

Viktor HULÍK (SK)

Odvtedy sa vlastne svetové umenie začína nielen fiktívne, ale aj reálne hýbať.

Pohyb ako výrazový fenomén v umení je prítomný v mnohých smeroch a prúdoch, mnohí umelci vypracovali v priebehu rokov rozsiahly repertoár podôb, foriem a metód spájajúcich v nových celkoch a vyzneniach elementy pohybu.

Hnutie MADI ? Mobilita, Abstrakcia, Dimenzia, Invencia, priamo vo svojom zloženom názve vyjadrujúcom jeho programové zameranie, prezentuje pohyb, ako jeden z určujúcich a základných prvkov tvorby umelcov tohto hnutia.

Dielo MADI sa oslobodilo z vymedzeného priestoru, je súčasťou prostredia ? prostredie je súčasťou diela, jeho charakteristikou je členitosť, mobilita, pohyb, prvky sa vychyľujú, všetko zo všetkým súvisí. Dielo MADI je zároveň interaktívny objekt radosti, rozhýbe pohľad diváka, vzpruží jeho fantáziu, podnieti k radosti, vyvolá jeho aktívnu spoluúčasť ? vytvorí sa čistá, živá geometria.

Pohyb je prejavom života.

Som veľmi rád, že som mohol byť jedným z iniciátorov myšlienky série výstav MOBIL, z ktorých MOBIL 1 sa koncom minulého týždňa otvárala v Paríži v Galérii Orion, ale zároveň aj jej aktívnym účastníkom.

Ďakujem za Vašu pozornosť a dovoľujem si Vás zároveň čo najsrdečnejšie pozvať na MOBIL 3. ? dňa 16. februára 2006 do Bratislavy.

Zároveň Vám v tomto predvianočnom čase prajem príjemné a pokojné Vianoce a samozrejme všetko dobré v Novom roku 2006!

(MADI art periodical No7)